Σημαντικά οφέλη

 • Αποτύπωση του ενεργειακού ισοζυγίου και του προφίλ καταναλώσεων των επιθεωρούμενων κτηρίων, εγκαταστάσεων και οχημάτων
 • Ανάλυση ενεργειακού κόστους
 • Έλεγχος και αξιολόγηση εξοπλισμού – ανίχνευση των ενεργειακών κενών και απωλειών – ανίχνευση τρόπων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και αύξησης της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους
 • Τεχνική αξιολόγηση και κατάταξη των λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας που θα προταθούν, για βέλτιστα και αξιόπιστα αποτελέσματα
 • Χρηματοοικονομική αξιολόγηση και κατάταξη των λύσεων που θα προταθούν, για πιο αποδοτικές και κερδοφόρες επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης
 • Μείωση των λειτουργικών δαπανών για χρήση και συντήρηση των κτηρίων, των εγκαταστάσεων και των οχημάτων
vcc think green
vcc solutions
 • Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ρύπων του επιθεωρούμενου οργανισμού
 • Εισήγηση τρόπων και πρακτικών αύξησης της θερμικής, ακουστικής και οπτικής άνεσης – αύξηση παραγωγικότητας – ικανοποίηση πελατών και θετικές κριτικές
 • Εισήγηση τρόπων και πρακτικών βελτίωσης της ποιότητας αέρα
 • Αξιολόγηση για το Σύνδρομο των Άρρωστων Κτηρίων (Sick Building Syndrome) – θέματα ασφάλειας και υγείας
 • Ανίχνευση της προβληματικής λειτουργίας εξοπλισμού και μηχανημάτων – συστάσεις επιδιόρθωσης – ασφαλής και αδιάλειπτη λειτουργία – εξοικονόμηση πόρων
 • Ανίχνευση πιθανών κινδύνων ασφάλειας και υγείας κατά την χρήση ή/και συντήρηση του εξοπλισμού
 • Ενίσχυση της δημόσιας εικόνας, της περιβαλλοντικής συνείδησης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του οργανισμού
 • Αξιοποίηση μελέτης για την λήψη χρηματοδότησης επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης από εγχώρια και ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα