Ενεργειακός Έλεγχος – Περιβαλλοντικός Έλεγχος – Έλεγχος Μείωσης Εκπομπών CO2

Η Value Creation Consulting Ltd (VCC) παρέχει Β2Β συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις, στους τομείς της Εξοικονόμησης Ενέργειας, της Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της βελτίωσης του Ανθρακικού Αποτυπώματος (Carbon Footprint) και της μείωσης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μεγάλων Οργανισμών και Επιχειρήσεων. Η VCC εξειδικεύεται στην εκτέλεση Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ελέγχων (Energy & Environmental Audits), Ελέγχων Mείωσης Εκπομπών Θερμοκηπιακών Αερίων (GHG Audits) και στην εκπόνηση Μελετών Βιωσιμότητας για λύσεις ενεργειακών και περιβαλλοντικών αναβαθμίσεων.

Energy and Environmental audits

Ενεργειακός Έλεγχος

Ο Ενεργειακός Έλεγχος (Energy Audit) περιλαμβάνει την λεπτομερή καταγραφή, αξιολόγηση και ανάλυση της ενεργειακής υποδομής και απόδοσης των κτηριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των συστημάτων, των βιομηχανικών διεργασιών και των οχημάτων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, με σκοπό τον εντοπισμό και αξιολόγηση αποτελεσματικών και οικονομικά βιώσιμων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Στα πλαίσια του ενεργειακού ελέγχου εκπονείται μελέτη σκοπιμότητας (feasibility study), η οποία αναλύει οικονομοτεχνικά τις διάφορες λύσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που έχουν εντοπιστεί, στην βάση ανάλυσης κόστους κύκλου ζωής (Life Cycle Cost Analysis – LCCA). Τα αποτελέσματα ελέγχου και οι συστάσεις των Ενεργειακών Ελεγκτών, καταγράφονται σε έκθεση αναφοράς (energy audit report), η οποία εισηγείται τους οικονομοτεχνικά βέλτιστους τρόπους ενεργειακής αναβάθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών διεργασιών και οχημάτων που μπορούν να εφαρμοστούν.
Βασικοί στόχοι του ενεργειακού ελέγχου είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους, η αξιοποίηση των ΑΠΕ, η μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων και τέλος η βελτίωση της θερμικής άνεσης, την ποιότητας φωτισμού και της ποιότητας αέρα στους χώρους φιλοξενίας και εργασίας του επιθεωρούμενου Οργανισμού.

Περιβαλλοντικός Έλεγχος

Ο Περιβαλλοντικός Έλεγχος (Environmental Audit) σε κτηριακές εγκαταστάσεις, λειτουργικές διεργασίες και μεταφορές (οχήματα) προχωρεί ένα βήμα πέρα από τον ενεργειακό έλεγχο και αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πλευρές (environmental aspects) και περιβαλλοντικές επιπτώσεις (environmental impacts) που έχει στις λειτουργικές του διεργασίες ο επιθεωρούμενος Οργανισμός, περιλαμβανομένου της χρήσης των κτηριακών εγκαταστάσεων και του στόλου οχημάτων που διαθέτει. Απώτερος σκοπός του περιβαλλοντικού ελέγχου είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (environmental footprint) που έχει μια Επιχείρηση ή ένας Οργανισμός.

Έλεγχος Μείωσης Εκπομπών CO2 με βάση το ISO 14064

Ο Έλεγχoς Μείωσης Θερμοκηπιακών Αερίων (Greenhouse Gas Audit) ανιχνεύει τις οικονομοτεχνικά βέλτιστες τεχνικές και λύσεις για μείωση των θερμοκηπιακών αερίων του επιθεωρούμενου Οργανισμού/ Επιχείρησης, με απώτερο στόχο της επίτευξη της κλιματικής του ουδετερότητας (Climate Neutrality). Η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος (carbon footprint) αποτελεί σήμερα την μεγαλύτερη πρόκληση των περισσοτέρων επιχειρήσεων και οργανισμών, λαμβάνοντας υπόψη και τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταστεί κλιματικά ουδέτερη (climate neutral) μέχρι το 2050. Αρκετοί οργανισμοί και επιχειρήσεις έχουν θέσει τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας (climate neutrality) αρκετά νωρίτερα (μέχρι το 2030). Η VCC έχει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και το κατάλληλα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό για να υποστηρίξει οργανισμούς και επιχειρήσεις να μετατραπούν σε οργανισμούς μηδενικών εκπομπών (carbon neutral organizations).

Η VCC είναι ο σωστός συνεργάτης για τις ανάγκες σας σε Ενεργειακούς & Περιβαλλοντικούς Ελέγχους καθώς και για Ελέγχους Μείωσης Εκπομπών Θερμοκηπιακών Αερίων (Greenhouse Gas Audits)

  • Εξειδικευμένο και Πιστοποιημένο Προσωπικό
  • Εγγυημένη Μείωση σε Κατανάλωση Ενέργειας και Κόστος
  • Πολύχρονη Εμπειρία

Επικοινωνέιστε με την VCC για τις ανάγκες της επιχείρησης σας σε Ενεργειακούς και Περιβαλλοντικούς Ελέγχους

ΚΥΠΡΟΣ (Λευκωσία)

Τηλέφωνο: +357 22100206
Φαξ: 22100207

Email: info@vcc.com.cy
Διεύθυνση: Ήρας 13A&B, 1061 Λευκωσία, Κύπρος
Τ.Θ. 27195, 1642 Λευκωσία, Κύπρος

ΕΛΛΑΔΑ (Αθήνα)

Τηλέφωνο: +30 2111069379
Φαξ: +30 2106838221

Email: info@vcc.com.gr
Ζαλοκώστα 44 & Λεωφ. Κηφισίας, 15233 Χαλανδρι, Αθήνα