Ενεργειακός Έλεγχος (Energy Audit)

Ο Ενεργειακός Έλεγχος / Ενεργειακή Επιθεώρηση είναι μια διεργασία η οποία έχει σκοπό τη λεπτομερή ανάλυση και καταγραφή της ενεργειακής υποδομής, του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και των συστημάτων που διαθέτει ένα κτίριο, μια βιομηχανική διεργασία, η ένα όχημα, με σκοπό τον εντοπισμό και προσδιορισμό αποτελεσματικών και οικονομικά βιώσιμων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Για τον σκοπό αυτό εκπονείται μελέτη σκοπιμότητας, η οποία αναλύει τεχνικοοικονομικά τις διάφορες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ που έχουν εντοπιστεί. Τα αποτελέσματα της μελέτης και οι συστάσεις των Ενεργειακών Ελεγκτών και Συμβούλων, καταγράφονται σε έκθεση αναφοράς (energy audit report), η οποία παρουσιάζει και εισηγείται τους οικονομοτεχνικά βιώσιμους τρόπους και λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και οχημάτων. Βασικοί στόχοι  του ενεργειακού ελέγχου είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους, η αξιοποίηση των ΑΠΕ, η βελτίωση της θερμικής άνεσης και της ποιότητας αέρα και η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του επιθεωρούμενου οργανισμού.

Πιο αναλυτικά, ο Ενεργειακός Έλεγχος περιλαμβάνει:

  • επί τόπου ενεργειακή επιθεώρηση των κτηρίων, του εξοπλισμού, των συστημάτων, των εγκαταστάσεων, των βιομηχανικών διεργασιών και των οχημάτων
  • αξιολόγηση της υφιστάμενης ενεργειακής τους απόδοσης
  • εντοπισμός και καταγραφή των ενεργειακών κενών, αδυναμιών και απωλειών
  • ανίχνευση των λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν
  • τεχνική αξιολόγηση των λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ που έχουν εντοπιστεί
  • χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση των λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ που έχουν εντοπιστεί
  • περιβαλλοντική ανάλυση και υπολογισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ρύπων που αποφεύγονται
  • έκθεση αναφοράς και επίσημη παρουσίαση των αποτελεσμάτων και εισηγήσεων του ενεργειακού ελέγχου