Τεχνικοοικονομικές Μελέτες / Μελέτες Σκοπιμότητας (Feasibility Studies)

Τα αποτελέσματα του ενεργειακού ελέγχου αναλύονται τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά (τεχνικοοικονομική μελέτη), ώστε να καθορίσουν ποσοτικά το κόστος αλλά και το όφελος των επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης που προτείνονται. Τα αποτελέσματα της εν λόγω ανάλυσης δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα στην Διοίκηση του επιθεωρούμενου οργανισμού, ως προς την βιωσιμότητα και σκοπιμότητα των διαφόρων ενεργειακών επενδύσεων, για σκοπούς σύγκρισης και λήψης των ορθότερων δυνατών αποφάσεων.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί, περιβαλλοντικοί και ενεργειακοί δείκτες που υπολογίζονται στην τεχνικοοικονομική μελέτη είναι:

  • Συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας σε κιλοβατώρες (KWh)
  • Συσχετισμένη εξοικονόμηση ενέργειας ως προς την γραμμή βάσης
  • Συνολική Εξοικονόμηση Χρημάτων
  • Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που αποφεύγονται
  • Απλός Χρόνος Αποπληρωμής των ενεργειακών επενδύσεων
  • Έντοκος Χρόνος Αποπληρωμής των ενεργειακών επενδύσεων
  • Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης των ενεργειακών επενδύσεων (Internal Rate of Return – IRR)
  • Επιστροφή των ενεργειακών επενδύσεων (Return on Investment – ROI)
  • Καθαρή Παρούσα Αξία των ενεργειακών επενδύσεων (Net Present Value – NPV)
  • Λόγος Οφέλους Κόστους (Benefit to Cost Ratio – BCR)